Young Financial Star Competition 2019

สถานที่สอบคัดเลือก

ศูนย์ทดสอบทั่วประเทศจำนวน 15 แห่ง ได้แก่

 

ศูนย์สอบภาคกลาง

1. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แผนที่

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา แผนที่


  ศูนย์สอบภาคเหนือ

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนที่

4. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แผนที่

5. มหาวิทยาลัยนเรศวร แผนที่

6. มหาวิทยาลัยพะเยา แผนที่


  ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น แผนที่

8. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แผนที่

9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แผนที่

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แผนที่

11. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร แผนที่

12. ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา แผนที่


  ศูนย์สอบภาคใต้

13. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ แผนที่

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แผนที่

15. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นครศรีธรรมราช) แผนที่