Young Financial Star Competition 2018

สถานที่สอบคัดเลือก

ศูนย์ทดสอบทั่วประเทศจำนวน 15 แห่ง ได้แก่

 

ศูนย์สอบภาคกลาง

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหิตลาธิเบศร รายชื่อผู้สมัคร | แผนที่

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รายชื่อผู้สมัคร | แผนที่


  ศูนย์สอบภาคเหนือ

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายชื่อผู้สมัคร | แผนที่

4. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รายชื่อผู้สมัคร | แผนที่

5. มหาวิทยาลัยนเรศวร รายชื่อผู้สมัคร | แผนที่

6. มหาวิทยาลัยพะเยา รายชื่อผู้สมัคร | แผนที่


  ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายชื่อผู้สมัคร | แผนที่

8. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายชื่อผู้สมัคร | แผนที่

9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายชื่อผู้สมัคร | แผนที่

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รายชื่อผู้สมัคร | แผนที่

11. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รายชื่อผู้สมัคร | แผนที่

12. ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รายชื่อผู้สมัคร | แผนที่


  ศูนย์สอบภาคใต้

13. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รายชื่อผู้สมัคร | แผนที่

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รายชื่อผู้สมัคร | แผนที่

15. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นครศรีธรรมราช) รายชื่อผู้สมัคร | แผนที่