Young Financial Star Competition 2018

สถานที่สอบคัดเลือก

ศูนย์ทดสอบทั่วประเทศจำนวน 15 แห่ง ได้แก่

 

ศูนย์สอบภาคกลาง

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหิตลาธิเบศร

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


  ศูนย์สอบภาคเหนือ

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

5. มหาวิทยาลัยนเรศวร

6. มหาวิทยาลัยพะเยา


  ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

11. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

12. ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา


  ศูนย์สอบภาคใต้

13. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

15. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นครศรีธรรมราช)