Young Financial Star Competition 2018

ระยะเวลาการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 มกราคม – อาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561
(ปิดรับสมัครแล้ว)

การสอบคัดเลือก

สอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.
โดยโครงการ YFS 2018 จะคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจำนวน 300 คน ตามเกณฑ์ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นิสิต นักศึกษา ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ที่ศึกษาในระดับ
  1. ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นปี 3 ขึ้นไป
  2. ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 และยังไม่ได้ทำงาน
  3. ปริญญาโท ที่กำลังศึกษาอยู่ และยังไม่ได้ทำงาน
 • อายุไม่เกิน 25 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2537 เป็นต้นไป) และมีสัญชาติไทย
 • มีความสนใจด้านการวางแผนการเงิน การลงทุน การประกันชีวิต การวิเคราะห์การเงินธุรกิจ และการปลูกฝังแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • สามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ โดยไม่ต่ำกว่า 80% ในแต่ละกิจกรรมที่กำหนด

  หมายเหตุ: ผู้ผ่านเข้ารอบ 300 คน ต้องไม่เป็นพนักงานประจำของสถาบันการเงินหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทางการเงิน นับตั้งแต่วันที่สมัครจนถึงวันที่ประกาศผลรอบคัดเลือก 300 คน (วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561) และไม่เคยผ่านเข้ารอบ 50 คนสุดท้ายของโครงการ YFS มาก่อน