รหัสข้อมูล ณ วันที่ ดาวน์โหลด
เลขรหัสหลักทรัพย์สากล 15 มกราคม 2562