ถาม-ตอบ เรื่องการปรับลดระยะเวลาการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของประเทศไทย

 

Pending Settlement


Criteria การจัดสรรหุ้นให้ผู้รับมอบหลักทรัพย์

สำนักหักบัญชีจะดำเนินการจัดสรรหุ้นให้สมาชิก โดยมี Criteria ดังนี้
 1. Oldest Position
 2. Highest Price
 3. Smallest Quantities
 4. Random
สมาชิกผู้รอรับมอบหุ้น (Pending Receive) ดังกล่าว อาจใช้เงื่อนไขแบบเดียวกับสำนักหักบัญชี ในการจัดสรรหุ้นให้แก่ลูกค้า หรือกำหนดเงื่อนไขเองขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสมาชิก อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขดังกล่าวจะต้องกำหนดไว้ล่วงหน้า ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม
สำนักหักบัญชีจะเป็นผู้คำนวณและจัดเก็บหลักประกันการรอหุ้น โดยคำนวณในอัตรา 130% จากจำนวนของหุ้นที่ผิดนัด (อัตราเท่ากับหลักประกันการผิดนัด - 100% จะเป็นค่าหลักประกันการรอหุ้น, 30% จะเป็นหลักประกันค่าความเสี่ยง) โดยหากสมาชิกที่มีสถานะรอรับหุ้น ได้รับมอบหุ้นเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าได้คืนหลักประกันการรอหุ้นให้แก่ TCH แล้ว โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลหลักประกันได้ที่ระบบ SET CLEAR ทั้งนี้ สำนักหักบัญชีจะไม่หักกลบหลักประกันของ Pending Delivery กับหลักประกันของ Pending Receive

 

การรายงานและการปรับแก้เกณฑ์เพื่อรองรับรายการ Pending Settlement

ในระยะแรกของการเริ่มใช้ Pending Settlement สมาชิกยังไม่ต้องรายงานข้อมูลลูกค้าที่ติด Pending Receive ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. อย่างไรก็ตาม ในอนาคตภายหลังจากที่ได้เริ่มใช้ Pending Settlement สำนักงาน ก.ล.ต. อาจพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมในการรายงานข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง
เนื่องจากการซื้อขายหุ้นจะใช้หลักการของการเกณฑ์สิทธิ ดังนั้นลูกค้าของสมาชิกสามารถขายหุ้นที่ติด Pending Receive ได้ตามปกติ โดยสมาชิกไม่ต้องรายงานการขายหุ้นที่ติด Pending Receive ต่อ ตลท.

 

การยุติรายการผิดนัดส่งมอบหุ้นคงค้างด้วย Cash Settlement

 1. หากไม่เกิน SD+4 (T+7: Settlement time รอบ 2 @ 16.00 น.) สมาชิกสามารถนำหุ้นที่ผิดนัดมาส่งมอบให้สำนักหักบัญชี โดยใช้มาตรการปัจจุบัน เช่น SBL หรือ Member Buy-in ได้จนถึงก่อนกำหนดเวลาทำ Cash Settlement หรือ
 2. หากเกิน SD+4 (T+7: Settlement time รอบ 2 @ 16.00 น.) สำนักหักบัญชีจะใช้วิธีการสรรหาสมาชิกและ Settlement Agent ผู้รับ Cash Settlement เช่นเดียวกับการสรรหาผู้รอรับหุ้น โดยมีหลักการดังนี้
  • ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น เช่น การเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ หรือกรณีอื่นๆ ที่ส่งผลให้เกิดการเพิกถอนหุ้นออกจากการให้บริการของสำนักหักบัญชี เป็นต้น สำนักหักบัญชีอาจพิจารณาดำเนินการเพื่อยุติการผิดนัดส่งมอบหุ้นคงค้างก่อนกำหนดเวลามาตรฐานของสำนักหักบัญชี
  • ผู้รอรับมอบหุ้นอาจได้รับ Cash Settlement แม้ว่าจะรอรับหุ้นมาน้อยกว่า 4 วันได้ เนื่องจากผู้รอรับมอบหุ้นอาจมีการเปลี่ยนรายในแต่ละวัน
  • ราคาที่ใช้ Cash Settlement
   ด้านผู้ผิดนัด คือ (1) Buy-in Price (2) ราคา MTM (T+6) + 30% (เลือกราคาใดราคาหนึ่งที่สูงที่สุด)
   ด้านผู้รอรับมอบหุ้น คือ Cash Settlement Amount per share ซึ่งคำนวณจาก Cash Settlement Amount จากด้านผู้ผิดนัดส่งมอบ

 

การดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กรณีมีสถานะ Pending Receive ณ วัน Record Date

เนื่องจากเงินดังกล่าวถือเป็นค่าปรับเพื่อชดเชยความเสียหายให้กับผู้ที่ติด Pending Receive ณ วัน Record date ดังนั้น นักลงทุนจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าปรับ 115% โดยอาจไม่ต้องคำนึงถึงสัญชาติของนักลงทุนกับหลักทรัพย์ที่ติด Pending Receive

 

การแสดงข้อมูลรายการที่ติด Pending Settlement บนระบบต่างๆ

สมาชิกสามารถ Simulate ข้อมูลบนระบบ SET CLEAR ณ วันที่ SD ก่อนเวลา 14.30 น. ได้ดังนี้
 1. ข้อมูลระดับ Settlement Account ของสมาชิก
 2. ข้อมูลเฉพาะด้านที่เป็น Tentative Pending Delivery เท่านั้น เหมือนในปัจจุบัน
 • ณ SD เวลา 13.45 น. สมาชิกจะทราบยอด Pending Receive ในบัญชี Settlement Account ผ่านการ Inquiry ผ่านหน้าจอในระบบ SET CLEAR หรือสามารถส่ง Message มาสอบถามผ่านช่องทาง API โดยข้อมูลที่แสดงจะเป็นยอดรวมของหุ้นที่มีสถานะรอรับหุ้นทั้งหมด
 • ณ SD เวลาประมาณ 14.30 น. (หลังเวลา Sweep Down) ในระบบของ CSD จะมีหน้าจอให้สมาชิกสามารถทำรายการ Adjust Sweep Down ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์จะเลือกบัญชีลูกค้าของสมาชิกรายใดที่จะติด Pending Receive แตกต่างจากที่ระบบของ CSD จัดเตรียมให้
ในหน้าจอ Sweep Inquiry ในระบบของ CSD จะมี Column “Reason” เพิ่มเติม เพื่อแสดงเหตุผลของรายการที่ Sweep Up/Down ไม่สำเร็จ (Fail) โดยระบบ CSD จะแสดงผลการ Sweep Up ว่า “Fail with reason Pending Receive” ก็ต่อเมื่อ สมาชิกได้ทำการระบุบัญชีที่ติด Pending Receive ไว้แล้ว

 

การทดสอบระบบ

เนื่องจาก ตลท. กำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบของสมาชิกในรอบ IWT เท่านั้น ดังนั้นหากสมาชิกที่พัฒนาระบบเองต้องการเข้าร่วมการทดสอบในรอบ ISV Conformance Test สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อให้ ตลท. จัดเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการทดสอบได้

 

 

การปรับลดระยะเวลาการชำระราคาและส่งมอบหุ้นเป็น T+2


Cut-off time สำหรับการปรับลดระยะเวลาการชำระราคาและส่งมอบหุ้นเป็น T+2

 1. ปรับวันครบกำหนดชำระราคาและส่งมอบหุ้นทั้ง Net Settlement และ Gross Settlement จากเดิมวันที่ T+3 เป็น T+2
 2. ปรับระยะเวลาสิ้นสุดการทำ Buy-in
 3. ปรับระยะเวลาการทำ Cash Settlement เพื่อยุติสถานะผิดนัดคงค้าง
 4. ปัจจุบัน Cut-off time ในการทำรายการเพื่อชำระราคาและส่งมอบหุ้น คือ ภายใน 10.30 น. ของวันที่ T+3 ดังนั้นเมื่อปรับเป็น T+2 TCH จะขยายเวลา Cut-off time (NET 2) เป็นภายใน 11.30 น. ของวันที่ T+2 (SD)
 5. ในส่วนของการ convert รายการ L-F บนระบบ Pre Settlement Matching System (PSMS) เดิมสามารถทำรายการได้ถึง 15.30 น. ของวันที่ T+2 จะปรับเวลาทำรายการใหม่เป็น 16.30 น. ของวันที่ T+1 (SD-1)
 6. กำหนดระยะเวลาการปรับรายการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์สูงสุดให้สอดคล้องกับจำนวนวันครบกำหนดทำ Cash Settlement (ปัจจุบันกำหนดระยะเวลาสูงสุดของการปรับไว้ที่ 14 วันทำการ)
TCH ออก Guideline เพื่อให้สมาชิกและ Settlement Agent ใช้สื่อสารกับลูกค้า โดยนำส่งให้สมาชิกเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 60 รายละเอียดเบื้องต้นดังนี้
 • ให้ลูกค้าส่งคำสั่งมายังสมาชิก และ Settlement Agent ภายใน 9.00 น. ของ SD-1 (ขอให้เป็น Cut-off time ในการแจ้ง Amend รายการของลูกค้าด้วยเช่นกัน)
 • สมาชิก และ Settlement Agent จะต้องส่งคำสั่งดังกล่าวเข้าระบบงาน PSMS ก่อนเที่ยงของ SD-1
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

การปรับแก้เกณฑ์เพื่อรองรับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เป็น T+2

ในเบื้องต้น ลูกค้าสถาบันได้รับ Pre-Confirmation ในรูปแบบ electronic อยู่แล้ว ส่วนลูกค้ารายย่อยนั้น ทางสำนักงาน ก.ล.ต. ขอพิจารณาผลกระทบและความจำเป็นให้ครบรอบด้านก่อน โดยแนวทางในเบื้องต้น คือ การขอความยินยอมจากลูกค้าเพื่อรับข้อมูลช่องทาง electronic หากไม่ยินยอมสมาชิกต้องส่งเอกสารดังกล่าวให้ลูกค้าแบบ hard-copy ตามเดิม
จากแบบสำรวจของ ตลท. พบว่าปัจจุบันนักลงทุนสถาบันในประเทศ (กองทุน) ซึ่งชำระราคาผ่าน Settlement Agent ส่วนใหญ่จะชำระราคาค่าหุ้นที่ซื้อขายในตลท. ในรูปแบบ electronic ดังนั้นการชำระราคาด้วยเช็คจึงไม่เป็นประเด็นสำหรับการปรับลดระยะเวลาเป็น T+2 อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นว่า การออกฎเกณฑ์บังคับภาคธุรกิจห้ามการใช้เช็คอาจเป็นไปได้ยาก ดังนั้น หากยังคงใช้เช็คควรกำหนดแนวปฏิบัติระหว่างกันให้ส่งมอบทันต่อรอบขึ้นเงินเพื่อชำระราคาแบบ T+2
สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็น ดังนี้
 1. NCR: มูลค่ารอชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์คงค้างสุทธิสะสม (NCR) ที่ลดลงเหลือ 2 วัน จะสะท้อนความเสี่ยงกรณีปรับเป็น T+2 อยู่แล้ว จึงยังคงใช้สูตรการคำนวณเดิม
 2. NC: สำนักงาน ก.ล.ต. อาจพิจารณาปรับปรุงสูตรภายหลังจากได้ใช้ T+2 ไประยะหนึ่งแล้ว เพื่อให้สามารถพิจารณาค่าความเสี่ยงที่จะลดลงจากการปรับเป็น T+2 ได้อย่างแท้จริง
รายงานที่ต้องปรับปรุง คือ แบบรายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (แบบ บล. 4/1)
ตลท. ได้ปรับปรุงคำอธิบายวิธีการคำนวณวงเงินบัญชี Cash Collateral รองรับ T+2 และนำส่งให้สมาชิกเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 60 เรียบร้อยแล้ว
เกณฑ์เพื่อรองรับการดำเนินการ ณ วัน Double Settlement Date ได้ผ่านการอนุมัติจาก SET Board และรับฟังความคิดเห็นประชุมสามัญสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎเกณฑ์และจะแจ้งให้สมาชิกรับทราบต่อไป

 

แนวทางการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการชำระราคาและส่งมอบหุ้นเป็น T+2

TCH จะดำเนินการวางข้อมูลชำระราคาและส่งมอบหุ้น (NET2) ที่ครบกำหนดชำระราคาและส่งมอบในวันที่ 6 มี.ค. 61 ที่ SET Portal ณ สิ้นวันของวันที่ 6 มี.ค. 61 โดยจะแยกตามวันที่ซื้อขายสำหรับ Trade date วันที่ 28 ก.พ. 61 และ 2 มี.ค. 61
เนื่องจาก ตลท. และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะจัดทำรายงานสรุปข้อมูลหุ้นที่มีการปิดสมุดทะเบียนและจัดส่งให้สมาชิกก่อนช่วง Double Settlement Date ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานให้แก่สมาชิก ดังนั้น ตลท. และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ พิจารณาแล้วเห็นควรว่าจะไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียม/ค่าแก้ไขรายชื่อผู้รับสิทธิประโยชน์
TCH จะเปิดระบบ PSMS ในช่วง Transition period ดังนี้
 • วันหยุด สามารถทำได้เฉพาะรายการ without Conversion
 • วันที่ 1 มี.ค. 61 ระบบเปิด 9.00 – 16.00
 • วันที่ 3 มี.ค. 61 ระบบเปิด 9.00 - 16.00
 • วันที่ 4 มี.ค. 61 ระบบเปิด 9.00 - 16.00
 • วันทำการ
 • วันที่ 5 มี.ค. 61 ระบบเปิด 7.00 – 23.00 ยกเว้น รายการ with Conversion L/R-F ทำได้ระหว่าง 7.00-16.30

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Tplus2 Team โทร. 02-009-9995 อีเมล์ Tplus2@set.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายความเป็นส่วนตัว เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ให้การรับรอง และขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้ อนึ่ง การเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับใน ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์