ถาม-ตอบ เรื่องการปรับลดระยะเวลาการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของประเทศไทย

 

ปัจจุบันประเทศไทย เมื่อนักลงทุนทำการซื้อหรือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) (เรียกว่าวัน T) จะมีระยะในการตัดเงินเพื่อชำระค่าหุ้นและรับหุ้นเข้าพอร์ตในวันทำการที่ 3 หลังจากวันที่ซื้อขายหุ้น หรือเรียกว่าประเทศไทยรอบระยะเวลาชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Settlement Cycle) ที่ T+3
เนื่องจากประเทศไทยมีการใช้ระยะเวลาการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เป็น T+3 มาเป็นเวลานาน ประกอบกับในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาพัฒนาการของเทคโนโลยีและแนวโน้มการลงทุนข้ามประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น และประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้เริ่มทยอยปรับลดระยะเวลาการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เป็นจาก T+3 เป็น T+2 เช่น ประเทศในโซนยุโรป อเมริกา รวมถึงโซนเอเซีย จึงทำให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิจารณาปรับลดระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับนานาประเทศด้วย
การปรับลดระยะเวลาการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ จะมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโดยรวม ดังนี้
  • นักลงทุนจะได้รับเงินและหุ้นเร็วขึ้นอีก 1 วัน
  • นักลงทุนสามารถบริหารพอร์ตการลงทุนระหว่างประเทศได้สะดวกขึ้น
ก่อนการปรับลดระยะเวลาชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์นั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ร่วมตลาดต้องมีการปรับปรุงวิธีการทำงาน เช่นวิธีการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ได้รวดเร็วขึ้น, การปรับปรุงระบบงานระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาชิกให้อยู่ในรูปแบบ Straight Through มากขึ้น รวมถึงการปรับกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการปรับปรุงระบบงานและวิธการทำงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปีพ.ศ 2560 พร้อมกันนี้ นักลงทุนต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเตรียมเงินและเตรียมหลักทรัพย์เร็วขึ้น 1 วัน
ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้หารือ พร้อมประเมินผลกระทบในทุกๆ ด้านร่วมกับผู้ร่วมตลาด โดยมีการกำหนด Target date สำหรับการปรับลดระยะเวลาชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของประเทศไทยร่วมกัน คือภายในไตรมาสที่ 1 ของปีพ.ศ. 2561

 

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Tplus2 Team โทร. 02-009-9995 อีเมล์ Tplus2@set.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายความเป็นส่วนตัว เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ให้การรับรอง และขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้ อนึ่ง การเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับใน ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์