ธ.ค.
16
2560

ประชุม Industry Meeting 11/2017

Agenda

 • สรุปสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเป็นT+2

 • ซักซ้อม และเตรียมการทดสอบ Industry Wide Test

 
 
พ.ย.
16
2560

ประชุม Industry Meeting 10/2017

Agenda

 • ทบทวนแผนการทดสอบ T+2

 
 
ต.ค.
20
2560

ประชุม Industry Meeting 9/2017

Agenda

 • สรุปความพร้อมการเริ่มใช้งาน Pending Settlement
 • ความพร้อมของ Industry
 • Deployment Checklist
 • สรุปการดำเนินการกรณีที่สมาชิกผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์คงค้างก่อนเริ่มใช้ Pending Settlement
  • การดำเนินการของสมาชิกผู้ผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์
  • การดำเนินการของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ Buy-in
 
 
ก.ย.
25
2560

ประชุม Industry Meeting 8/2017

Agenda

 • วาระเพื่อทราบ
  • สถิติการจับคู่คำสั่งและส่งรายการ PSMS เดือน มี.ค. – ส.ค. 60
  • รายละเอียดการทดสอบ IWT Pending Settlement สำหรับ IWT#5-6
  • รายละเอียดการทดสอบ IWT Pending Settlement สำหรับ IWT#7
  • แผนการทดสอบ T+2
 • หารือแผนการทดสอบระบบ Payment System for Capital Market
 
 
ส.ค.
15
2560

ประชุม Industry Meeting 7/2017

Agenda

 • วาระรับฟังความคิดเห็น
  • การดำเนินการกับฐานะผิดนัดคงค้าง เมื่อจะใช้เป็น Pending Settlement
 • วาระเพื่อทราบ
  • การเตรียมความพร้อมการทดสอบ IWT สำหรับ Pending Settlement
  • สถิติการจับคู่คำสั่งและส่งรายการ PSMS เดือน มี.ค. – ก.ค. 60
  • แผนงานการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำหรับ T+2
 
 
ส.ค.
3
2560

ประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อย ครั้งที่ 6

Agenda

 • สถิติการจับคู่คำสั่งและส่งรายการ PSMS เดือน มี.ค. – ก.ค. 60

 • แผนการประชาสัมพันธ์

 
 
ก.ค.
18
2560

ประชุม Industry Meeting 6/ 2017

Agenda

 • วาระรับฟังความคิดเห็น
  • การทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นให้ผู้มีสิทธิรับมอบหลักทรัพย์
  • การดำเนินการกรณีผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์คงค้างในวันสุดท้ายก่อนเปลี่ยนเป็น Pending Settlement
 • วาระเพื่อทราบ
  • สถิติการจับคู่คำสั่งและส่งรายการ PSMS เดือน มี.ค. - มิ.ย. 60
  • แนวทางการดำเนินการของ CSD กรณี Cash Settlement
  • แผนการอบรมการใช้งานระบบ SET CLEAR และ CSD
  • รายละเอียดการทดสอบ IWT สำหรับ Pending Settlement
 
 
มิ.ย.
23
2560

ประชุม Industry Meeting 5/2017

Agenda

 • สถิติการจับคู่คำสั่งและส่งรายการ PSMS เดือน มี.ค. - พ.ค. 60
 • Flow การจ่ายค่าปรับชดเชยสิทธิประโยชน์
 • การทดสอบ IWT สำหรับ Pending Settlement
 
 
มิ.ย.
7
2560

ประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อย ครั้งที่ 5

Agenda

 • สถิติการจับคู่คำสั่งและส่งรายการ PSMS เดือน มี.ค. - พ.ค. 60
 • Flow การจ่ายค่าปรับชดเชยสิทธิประโยชน์
 • การทดสอบ IWT
 
 
พ.ค.
19
2560

ประชุม Industry Meeting 4/2017

Agenda
ความคืบหน้า (Project Progress)

 • ภาพรวมการเตรียมความพร้อม
 • สถิติการจับคู่คำสั่งและส่งรายการ PSMS เดือน มี.ค. - เม.ย. 60
 • หน้าจอ SET CLEAR และ CSD ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ Pending Settlement
 
 
พ.ค.
15
2560

ประชุมคณะทำงานT+2 ครั้งที่ 4

Agenda

 • รายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อม
 • สถิติการจับคู่คำสั่งและส่งรายการ PSMS เดือน มี.ค. - เม.ย. 60
 
 
พ.ค.
8
2560

ประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อย ครั้งที่ 4

Agenda

 • ประเด็นคงค้างจากการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3
  • Settlement Confirmation
  • สถิติการใช้เช็คชำระราคาค่าซื้อหุ้นใน ตลท.
 • แจ้งความคืบหน้า
  • สถิติการจับคู่คำสั่งและส่งรายการ PSMS เดือน มี.ค. - เม.ย. 60
 • การทดสอบ IWT
  • PSMS with Pool Code
  • Pending Settlement
 
 
เม.ย.
26
2560

ประชุม Industry Meeting 3/2017

Agenda

 • รับฟังความคิดเห็น
  • การปรับปรุงเกณฑ์เพื่อรองรับการปรับลดระยะเวลาการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เป็น T+2
 • เพื่อทราบ
  • ความคืบหน้าโครงการปรับลดระยะเวลาการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เป็น T+2
 
 
เม.ย.
3
2560

ประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3

Agenda

 • ประเด็นคงค้างจากการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2
 • ประเด็นหารือ
  • Settlement Confirmation
  • ข้อมูล Net 2 แยกตาม Trade date ในวัน Double Settlement Day
  • กำหนดเวลาทดสอบระบบงาน
 
 
มี.ค.
23
2560

ประชุม Industry Meeting 2/2017

Agenda

 • สรุป Specification ของ API Specification/ Files
 • Project Timeline
 • กำหนดวันที่เริ่มใช้ T+2
 
 
มี.ค.
14
2560

ประชุมคณะทำงาน T+2 ครั้งที่ 3

Agenda

 • รายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อม
 • กำหนดวันเริ่มใช้ T+2
 
 
มี.ค.
13
2560

ประชุมกลุ่มย่อย T+2 ครั้งที่ 2

Agenda

 • แนวทางดำเนินการรองรับ T+2 (บลจ. บล. และ Custodian Bank)
 • แผนการดำเนินงาน
 
 
ก.พ.
20
2560

ประชุมคณะทำงาน T+2 ครั้งที่ 2

Agenda

 • แนวทางการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการปรับลดระยะเวลา
 • แผนงานในการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร (Communication Plan)
 
 
ก.พ.
17
2560

ประชุมกลุ่มย่อย T+2 ครั้งที่ 1

Agenda

 • แนวทางการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการปรับลดระยะเวลา
  • Cut-off time ของการทำ Net 2
  • แนวทางการดำเนินการ ณ วันที่ Transition Date
 • สรุปผลการตอบแบบสำรวจผลกระทบจากการปรับลดระยะเวลาเป็น T+2 และประเด็นหารือ
 • ความคืบหน้าแผนงาน Pending Settlement และการพัฒนา Buy-in
 
 
ม.ค.
26
2560

ประชุมคณะทำงาน T+2 ครั้งที่ 1

Agenda

 • บทศึกษาการปรับลดระยะเวลาชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เป็น T+2 ของต่างประเทศ
 • แนวทางการปรับลดระยะเวลาชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เป็น T+2 ของประเทศไทย
 • แผนการดำเนินงาน
 
   

 

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Tplus2 Team โทร. 02-009-9995 อีเมล์ Tplus2@set.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายความเป็นส่วนตัว เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ให้การรับรอง และขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้ อนึ่ง การเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับใน ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์