รายชื่อบริษัทสมาชิก

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน): CNS

บริษัทสมาชิก
หมายเลข 14
บริษัทสมาชิก
หมายเลข 14

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่%
1.NSL CLIENT ACCOUNT - NOMURA ASIA INVESTMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.99.10

กรรมการบริษัท

ลำดับรายชื่อกรรมการตำแหน่ง
1.นาย สุเทพ พีตกานนท์ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร (มีอำนาจจัดการ)
2.นาย คัทซึยะ อิมะนิชิกรรมการอำนวยการและกรรมการบริหาร (มีอำนาจจัดการ)
3.นาย ฟิลลิป วิง ลุน ชอว์กรรมการ
4.นาง ดนุชา คุณพนิชกิจประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5.นาย นาโอยูคิ โอกูริกรรมการตรวจสอบ