Language :

Invest Now

#1 ลงทุนผ่านกองทุนรวม ให้มืออาชีพช่วยดูแล
กองทุนรวม คือ การลงทุนที่ระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนหรือผู้มีเงินออมหลายๆ รายรวมกันให้เป็นเงินก้อนใหญ่เพื่อนำไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ โดยมีผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้และประสบการณ์ทำหน้าที่บริหารเงินลงทุน ช่วยให้นักลงทุนวางใจได้ว่ากองทุนที่ตนเองลงทุนนั้นได้รับการจัดการดูแลที่ดีและมีผลตอบแทนที่เหมาะสม

ความหลากหลายของสินทรัพย์ต่างๆ ในกองทุนรวม เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายในการลงทุนในแง่ระดับความเสี่ยงแตกต่างกัน ซึ่งจะสัมพันธ์กับโอกาสในการรับผลตอบแทน
จุดเด่นของการลงทุนในกองทุนรวม
 
 • ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์และความรู้ในการลงทุน
 • ผู้ที่ไม่มีเวลาในการศึกษาและติดตามข้อมูลในการลงทุนอย่างใกล้ชิด
 • ผู้ที่เพิ่งเริ่มลงทุน อยากเริ่มต้นลงทุนด้วยจำนวนเงินไม่มาก
#2 กองทุนแบบไหน สไตล์คุณ
ก่อนจะลงทุนในกองทุนรวม ต้องรู้ก่อนว่ากองทุนมีหลากหลายประเภท มาดูกันมีกองทุนประเภทไหนบ้าง ที่เหมาะกับตัวคุณ
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (equity fund)
คือกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารแห่งทุนหรือหุ้นสามัญของบริษัทต่างๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (fixed income fund)
คือกองทุนรวมที่ลงทุนไปลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เช่น พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ เป็นต้น

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money market fund)
คือกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีคุณภาพและมีกำหนดชำระเงินต้นเมื่อทวงถามหรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (retirement mutual fund หรือ RMF)
คือกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ ทั้งนี้จะต้องถือไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีอายุไม่น้อยกว่า 55 ปีจึงจะสามารถไถ่ถอนได้

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund หรือ LTF)
คือกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นส่งเสริมออมระยะยาว ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องถือไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 
อ่านต่อ

กองทุนรวมผสม (balanced fund) คือ กองทุนรวมที่ลงทุนทั้งในตราสารแห่งทุนและตราสารแห่งหนี้

กองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of fund) คือ กองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งโดย บลจ. อื่น

กองทุนรวมดัชนี (index fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund หรือ FIF) คือ กองทุนรวมที่ไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (sector fund) เป็นกองทุนรวมที่มุ่งลงทุนในเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมเพียงบางหมวด โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) คือ กองทุนรวมที่ลงทุนโดยการซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
#3 ขั้นตอนการลงทุน

สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกกองทุนรวม
 1. เป้าหมายการลงทุนของตนเอง : ต้องดูว่าเรารับความเสี่ยงได้มาก-น้อยแค่ไหน และมีเป้าหมายการลงทุนเพื่ออะไร เพื่อเลือกประเภทกองทุนรวมให้เหมาะสมกับเป้าหมายของตัวเอง เช่น อยากลงทุนหุ้น แต่ยังไม่มีความรู้ ก็ควรเลือกกองทุนรวมหุ้น อยากลงทุนระยะยาวและลดหย่อนภาษีได้ ควรเลือกลงทุนกองทุน LTF เป็นต้น
 2. ผลตอบแทนในอดีตของกองทุน : พิจารณาว่าผลตอบแทนของกองทุนดีกว่า Benchmark (ตัวเปรียบเทียบผลตอบแทนของแต่ละนโยบายการลงทุน) อย่างสม่ำเสมอหรือไม่
 3. ประสบการณ์ของผู้จัดการกองทุนรวมและ บลจ. : เป็นผู้มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญ สามารถบริหารจัดการลงทุนดี้ประสิทธิภาพหรือไม่
 4. ค่าใช้จ่าย : แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
  1.) ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ค่าตรวจสอบบัญชี เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะมาก-น้อยขึ้นอยู่กับประเภทกองทุน
  2.) ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็ยจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการซื้อยาย ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน
#4 ติดต่อ บลจ.ได้ที่นี่
 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อเบอร์ดีน จำกัด
 
โทร : 0-2352-3333
 
Website | คลิกปุ๊บซื้อปั๊บ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
" ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
 
โทร : 0-2686-9595, 0-2686-9500
 
Website | คลิกปุ๊บซื้อปั๊บ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
บัวหลวง จำกัด
 
โทร : 0-2674-6488
 
Website | คลิกปุ๊บซื้อปั๊บ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ยูโอบี (ไทย) จำกัด
 
โทร : 0-2786-2000
 
Website | คลิกปุ๊บซื้อปั๊บ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ทหารไทย จำกัด
 
โทร : 0-2636-1800 #1725
 
Website | คลิกปุ๊บซื้อปั๊บ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
กสิกรไทย จำกัด
 
โทร : 0-2673-3999
 
Website | คลิกปุ๊บซื้อปั๊บ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ธนชาต จำกัด
 
โทร : 0-2126-8300
 
Website | คลิกปุ๊บซื้อปั๊บ
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
กรุงศรี จำกัด
   
  โทร : 0-2657-5757
   
  Website | คลิกปุ๊บซื้อปั๊บ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 
โทร : 0-2686-6100
 
Website | คลิกปุ๊บซื้อปั๊บ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 
โทร : 0-2649-2000
 
Website | คลิกปุ๊บซื้อปั๊บ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
วรรณ จำกัด
 
โทร : 0-2659-8888
 
Website | คลิกปุ๊บซื้อปั๊บ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ทิสโก้ จำกัด
 
โทร : 0-2633-6000 #4
 
Website | คลิกปุ๊บซื้อปั๊บ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จำกัด
 
โทร : 0-2949-1500
 
Website | คลิกปุ๊บซื้อปั๊บ

#5 ทยอยลงทุนสม่ำเสมอผ่านกองทุนรวม
ผู้ลงทุนสามารถทยอยลงทุนระยะยาวสม่ำเสมอ โดยสมัครบริการตัดบัญชีอัตโนมัติลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งสามารถกำหนดช่วงเวลาการลงทุนไว้อย่างแน่นอนเป็นงวดๆ เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกไตรมาส เป็นต้นฯ

การลงทุนแบบทยอยลงทุนนี้ จะทำให้เราไม่พลาดโอกาสลงทุน เนื่องจากมัวรอจังหวะการลงทุนเพื่อให้ได้หน่วยลงทุนในราคาที่ถูกที่สุด จนทำให้ได้เริ่มลงทุนจริงๆสักที  ซึ่งการทยอยลงทุนในกองทุนรวมนั้น สามารถเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 500 บาทต่อเดือน

ข้อดีของการลงทุนแบบทยอยลงทุน

 1. ช่วยลดความกังวลใจเกี่ยวกับจังหวะการลงทุน
 2. ลดความเสี่ยงของการเข้าลงทุนผิดจังหวะ
 3. สามารถลงทุนได้ด้วยเงินลงทุนจำนวนไม่มาก
 4. สร้างวินัยในการออมและการลงทุน

เว็บไซต์ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET Contact Center
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.