กรรมการ
การศึกษา
 • ปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                           
 • ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Certificate in Management  University of California, Berkeley, CA, USA
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Senior Executive Program (SEP) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 10
ตำแหน่งงานส่วนหนึ่งในปัจจุบัน
 • ประธานอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงาน
 • อนุกรรมการส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา