กรรมการ
การศึกษา
 • ปริญญาโท ครุศาสตร์ (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Texas at Austin, USA
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร TLCA Leadership Development Program  (LDP)
 • หลักสูตร Anti – Corruption for Executive Program (ACEP 2/2555)
 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 4
 • หลักสูตร What the Board Should Do in a Turnaround Situation สถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 1 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) สถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) สถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) สถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) สถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 11
ตำแหน่งงานส่วนหนึ่งในปัจจุบัน
 • ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท เอสเอส แฟมิลี่ โฮลดิ้ง จำกัด
 • อนุกรรมการวินัย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • อนุกรรมการวินัย บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
 • อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 
 • กรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย                                              
ประสบการณ์การทำงาน
 • ผู้เชี่ยวชาญต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เมอร์เมดมาริไทม์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ, มาสเตอร์แฟรนไชส์  จิมโบรี เพลย์ แอนด์ มิวสิคบริษัท เพลย์แอนด์มิวสิค จำกัด
 • First Vice President สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เจ.เอฟ.ธนาคม จำกัด
 • Assistant General Manager, ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี สิทธิผล จำกัด