กรรมการและผู้จัดการ
การศึกษา
 • ปริญญาโททางการเงิน (Master of Science in Finance) Golden Gate University, San Francisco, USA
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (Bachelor of Art in Economics) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 4
 • หลักสูตร ASEP “Advanced Senior Executive Program” @Evanston, Illinois, USA
 • SASIN and Kellogg School of Management
 • Senior Executive Program  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงานส่วนหนึ่งในปัจจุบัน
 • กรรมการ สหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (WFE)
 • กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น
 • กรรมการ สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
 • กรรมการ ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ  (Center for Building Competitiveness Enterprises: CBCE)
 • กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • กรรมการที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองประธานกรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)   จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน
 • ประธานกรรมการ บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด
 • รองผู้จัดการ สายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์
 • ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาตลาดตราสารการเงิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • รองกรรมการผู้จัดการ ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
 • ผู้อำนวยการ Credit Risk Management & Control Department Provident Fund Management Department บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สินเอเซีย
 • Assistant Research Manager Standard Chartered Security Asia Ltd.