กรรมการ
การศึกษา
 • MBA, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MA (Psychology), University of San Francisco
 • BA (Psychology), University of Minnesota
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 50 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP73/2006) สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
 • ใบรับรองหลักสูตรกฎหมายและจรรยาบรรณผู้จัดการกองทุน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 10
ตำแหน่งงานส่วนหนึ่งในปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
 • อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ประสบการณ์การทำงาน
 • กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทหารไทย จำกัด
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซทพลัส จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการ Baring Research Ltd.