กรรมการ
การศึกษา
 • Lehigh University, วิทยาศาสตร์บัณฑิต (Metallurgy)
 • Illinois Benedictine College, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร  Role of The Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 15
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 3/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร CMA-GMS 1, Capital Market Academy Executive Education 27 มีนาคม – 12 เมษายน 2558
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำแหน่งงานส่วนหนึ่งในปัจจุบัน
 • อนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ บริษัท พรีเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
 • Chairman of the Board, Executive Chairman, Thanh Cong Securities Company J.S.C.
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
 • กรรมการ บริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อินโนคอนเนควิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

 

ประสบการณ์การทำงาน
 • ประธานอนุกรรมการ กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)         
 • กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ โรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย 
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)       
 • กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)