กรรมการ
การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Harvard ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering and Computer Science มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) ปี 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 11
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 185/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งงานส่วนหนึ่งในปัจจุบัน
 • กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สิงห์เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการการเงิน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • กรรมการสำนักงานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
 • กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด
 • กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • กรรมการ มูลนิธิศึกษาพัฒน์
 • กรรมการ มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณ์การทำงาน
 • กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการทีดีบริษัท สายการบินนกแอร์จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
 • ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 • คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ดเทรด ดอท คอม จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด
 • รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่ม GTS และธุรกิจตลาดทุน ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยี ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด