กรรมการ
การศึกษา
 • Ph.D. (Computer Science), Stanford University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • MSCS, Stanford University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Senior Executive Education Program (SIBA). CMMU-MIT
 • ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT 2011) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • Executive Program for Senior Management, Fiscal Policy Research Institute (FPRI)-Kellogg-Schulich-Maxwell
 • วุฒิบัตรหลักสูตร Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Economics & Investment Analysis, Faculty of Economics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Harvard-BOT Program
 • SEACEN Program on Payment Systems
ตำแหน่งงานส่วนหนึ่งในปัจจุบัน
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • ที่ปรึกษา คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment กระทรวงการคลัง
 • ที่ปรึกษา National Digital Identification Committee
 • กรรมการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • อนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ประสบการณ์การทำงาน
 • กรรมการ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด
 • กรรมการ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • Director of Business Development and Technology, Freewill Solutions and Pantavanij
 • Chairman of Investment Banking Club,  Association of Securities Companies / Investment Banking Club