สรุปข้อมูลการซื้อขาย ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2561
  SET mai SET + mai
จำนวนบริษัท 344 92 436
จำนวนหลักทรัพย์      
  - หุ้นสามัญ 340 91 431
  - ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) 30 10 40
  ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
ซื้อ 507,471 11,063.35 32,729 202.26 540,200 11,265.62
ขาย 481,350 10,372.54 25,330 180.53 506,680 10,553.07
รวม 988,821 21,435.89 58,059 382.80 1,046,880 21,818.69