สรุปข้อมูลการซื้อขาย ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562
  SET mai SET + mai
จำนวนบริษัท 328 71 399
จำนวนหลักทรัพย์      
  - หุ้นสามัญ 327 70 397
  - ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) 16 6 22
  ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
ซื้อ 420,964 9,174.16 3,726 7.23 424,690 9,181.39
ขาย 446,323 9,738.28 2,512 8.67 448,835 9,746.95
รวม 867,287 18,912.44 6,239 15.90 873,526 18,928.34