สรุปข้อมูลการซื้อขาย ณ วันที่ 15 ม.ค. 2561
  SET mai SET + mai
จำนวนบริษัท 380 99 479
จำนวนหลักทรัพย์      
  - หุ้นสามัญ 377 97 474
  - ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) 43 15 58
  ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
ซื้อ 701,623 12,403.21 59,568 46.63 761,192 12,449.84
ขาย 656,320 13,768.47 27,474 36.49 683,794 13,804.96
รวม 1,357,943 26,171.69 87,043 83.12 1,444,986 26,254.80