สรุปข้อมูลการซื้อขาย ณ วันที่ 16 มี.ค. 2561
  SET mai SET + mai
จำนวนบริษัท 370 106 476
จำนวนหลักทรัพย์      
  - หุ้นสามัญ 368 103 471
  - ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) 27 16 43
  ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
ซื้อ 1,253,393 17,855.24 27,636 91.99 1,281,029 17,947.22
ขาย 508,985 14,706.78 16,467 64.34 525,452 14,771.12
รวม 1,762,378 32,562.02 44,103 156.32 1,806,481 32,718.34