สรุปข้อมูลการซื้อขาย ณ วันที่ 24 ก.ย. 2561
  SET mai SET + mai
จำนวนบริษัท 347 97 444
จำนวนหลักทรัพย์      
  - หุ้นสามัญ 345 95 440
  - ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) 30 13 43
  ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
ซื้อ 526,947 7,229.37 22,486 45.67 549,434 7,275.04
ขาย 445,503 5,682.50 21,130 45.49 466,633 5,727.99
รวม 972,451 12,911.87 43,616 91.16 1,016,067 13,003.03