| 2556 | 2555 | 2553 | 2552 |
 
 

 

งานสัมมนาเพื่อการพัฒนาตลาดทุนไทย ประจำปี 2556
โดย สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 14 และวันอังคารที่ 15 มกราคม 2556
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

 
     
 
+++ ดาวน์โหลดเอกสาร/ VDO ประกอบการสัมมนา +++
 
     
 
กล่าวต้อนรับ โดย คุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รับชมเทปบันทึก
ปาฐกถา หัวข้อ "The Future and Challenges of the Asian Capital Market"
โดย Mr. Jose Isidro N. (Lito) Camacho
Vice Chairman, Asia Pacific and Managing Director of Credit Suisse AG
รับชมเทปบันทึก

ผลการวิจัยเรื่อง "แนวทางการสร้างความสมดุลของโครงสร้างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย"
นำเสนอโดย คุณศิริยศ จุฑานนท์ สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็นโดย:
คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ อุปนายกสมาคมฯและประธานคณะกรรมการบริหาร สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
คุณบรรยง พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
Presentation

รับชมเทปบันทึก ตอนที่ 1 | ตอนที่ 2

ผลการวิจัยเรื่อง "โอกาสของการขยายตลาดในต่างจังหวัดและกลยุทธ์ของบริษัทจดทะเบียนไทย"
นำเสนอโดย คุณปฐมาภรณ์ นิธิชัย สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็นโดย:
คุณนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
คุณวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
Presentation
รับชมเทปบันทึก

ผลการวิจัยเรื่อง "การเตรียมพร้อมสำหรับการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของกลุ่มแรงงานในระบบ ช่วงอายุ 40 - 60 ปี"
นำเสนอโดย ดร. บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็นโดย:
คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ ที่ปรึกษาสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

บทสรุปผู้บริหาร
Presentation
รับชมเทปบันทึก
พิธีมอบรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน
รับชมเทปบันทึก

ผลการวิจัยเรื่อง "คอขวดที่จะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเติบโตของตลาดทุนไทยในระยะต่อไป"
นำเสนอโดย คุณอตินุช เฉลิมพงศ์ และคุณกุลนิดา สมใจวงษ์ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็นโดย:
คุณชาลี จันทนยิ่งยง รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
Presentation
รับชมเทปบันทึก
 
 
 
 

กำหนดการสัมมนา

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2556
การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อชิงรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน
สถานที่: ห้องประชุม 1101 และ 1104 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำหนดการวันที่ 14 มกราคม 2556
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2556
งานสัมมนาเพื่อการพัฒนาตลาดทุนไทย ประจำปี 2556
สถานที่: หอประชุมศาสตราสารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
08.30 - 08.50 น. ลงทะเบียน
08.50 - 09.00 น.

กล่าวต้อนรับ โดย คุณจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

09.00 - 09.50 น.

ปาฐกถา หัวข้อ "The Future and Challenges of the Asian Capital Market"
โดย Mr. Jose Isidro N. (Lito) Camacho
Vice Chairman, Asia Pacific and Managing Director of Credit Suisse AG

 

การนำเสนอผลการวิจัย 
ผู้ดำเนินรายการ: ดร. วิรไท สันติประภพ
รองผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

09.50 - 11.10 น.

นำเสนอผลการวิจัยเรื่อง "แนวทางการสร้างความสมดุลของโครงสร้างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย"
โดย คุณศิริยศ จุฑานนท์ สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้วิจารณ์:
คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ อุปนายกสมาคมฯและประธานคณะกรรมการบริหาร สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
คุณบรรยง พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

11.10 - 12.30 น.

นำเสนอผลการวิจัยเรื่อง "โอกาสของการขยายตลาดในต่างจังหวัดและกลยุทธ์ของบริษัทจดทะเบียนไทย"
โดย คุณปฐมาภรณ์ นิธิชัย สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้วิจารณ์:
คุณนฤมล น้อยอ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
คุณวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

12.30 - 13.30 น.

อาหารกลางวัน (ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)

13.30 - 15.00 น.

นำเสนอผลการวิจัยเรื่อง "การเตรียมพร้อมสำหรับการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของกลุ่มแรงงานในระบบ ช่วงอายุ 40 - 60 ปี"
โดย ดร. บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้วิจารณ์:
คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ ที่ปรึกษาสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

15.00 - 15.15 น.

อาหารว่าง

15.15 - 15.30 น.

พิธีมอบรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน

15.30 - 17.00 น.

นำเสนอผลการวิจัยเรื่อง "คอขวดที่จะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเติบโตของตลาดทุนไทยในระยะต่อไป"
โดย คุณอตินุช เฉลิมพงศ์ และคุณกุลนิดา สมใจวงษ์ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้วิจารณ์:
คุณชาลี จันทนยิ่งยง รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

กำหนดการวันที่ 15 มกราคม 2556
 

 

 
     
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ SET Contact Center โทร.02 009 9999
top