SET Note Volume 6/2559:

ผลสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey): Economic Outlook ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2559

  • CEO ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะเติบโตดีขึ้น โดยคาดว่าจะเติบโตอยู่ในช่วง 2% - 3% โดยปัจจัยสนับสนุนการเติบโต ทางเศรษฐกิจที่สำคัญยังคงเป็นยโยบายการคลังและค่าใช้จ่ายภาครัฐ และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังพบว่า เสถียรภาพการเมืองในประเทศและ กำลังซื้อภายในประเทศมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับการสำรวจครั้งก่อน ขณะที่ CEO มองว่าปัจจัยเสี่ยงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ยังคงเป็นเรื่องของกำลังซื้อภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน
  • ด้านการดำเนินธุรกิจ CEO ส่วนใหญ๋คาดว่าผลประกอบการในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2559 จะปรับตัวดีขึ้น โดย 28% ของ CEO ที่ตอบแบบ สอบถามคาดว่ารายได้ของบริษัทในปี 2559 จะเติบโตมากกว่า 6%
  • ด้านการลงทุน พบว่า 77% ของ CEO ที่ตอบแบบสอบถาม คาดว่า มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการขยายการลงทุนในต่างจังหวัด ขณะที่การลงทุนในต่างประเทศยังคงมีการขยายตัวแต่ลดลงจากการสำรวจครั้งก่อน ประเทศกลุ่มเป้าหมายยังคงเป็นประเทศในกลุ่ม ASEAN และเริ่มมีการขยายการลงทุนไปยังประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง อาทิ อินเดีย ปากีสถาน เป็นต้น

| ดาวน์โหลดเอกสาร | อ่านฉบับย้อนหลัง |

           

"SET Note 7/2559 บทวิเคราะห์ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไทย ไตรมาส 3/2559"

" ในไตรมาส 3/2559 บริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai มีกำไรสุทธิรวม 227,405 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 138% จากไตรมาส 3/2558 ในขณะที่ยอดขายรวม 2,543,726 ล้านบาท ซึ่งีสาเหตที่กำไรสุทธิสุทธิเพิ่มขึ้นแต่ยอดขายลดลง ได้แก่ ความสามารถในการบริหารต้นทุนขายที่ดีขึ้นที่มีเสถียรภาพมากกว่าไตรมาส 3/2558 ส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค`กลับมามีกำไรในไตรมาส 3/2559 จากที่ประสบภาวะขาดทุนในไตรมาส 3/2558

| ดาวน์โหลดเอกสาร | อ่านฉบับย้อนหลัง |

 
   

รวบรวมงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับตลาดทุนไทยและตลาดต่างประเทศ ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

CMRI Research Paper
CMRI Working Paper

more
 
 
 
   

 

General presentations

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย
 
(SET's current market situation)
ภาพรวมตลาดทุนไทยเชิงเปรียบเทียบ
  (Presence of Thai securities market)
  among other exchanges)

ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2559

| Report | Short Presentation | Full Presentation |

ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559
ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2558
พัฒนาการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ นับตั้งแต่เริ่มการซื้อขาย (ปี 2518 - 2557)
ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วงไตรมาส 2 - 3ปี 2558
ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558

ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2557
(CEO Survey)

บทบาทของตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ระบบงานที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Recent presentations/reports

General presentations

ผลการศึกษาพฤติกรรมผู้มีศักยภาพลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
  และนักลงทุนบุคคลในต่างจังหวัด
ผลการศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุน:
  กลุ่มคนช่วงอายุ 20-29 ปี
ผลการวิจัยเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมการบริหารการลงทุน
  ของผู้จัดการกองทุน
ผลการวิจัยเรื่องความต้องการบริการจากตลาดทุน
  ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ผลการวิจัยโครงการวิจัยผู้ลงทุน ประจำปี 2553
  (Investor Research Survey 2010)
การสำรวจพฤติกรรมของนักลงทุนบุคคลที่เน้นการลงทุนระยะสั้น
  ในตลาดหุ้นไทย
  more
 
 
 
       

สรุปพัฒนาการที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศรายเดือน

มกราคม 2560
กรกฎาคม 2559
ธันวาคม 2559
มิถุนายน 2559
พฤศจิกายน 2559
พฤษภาคม 2559
ตุลาคม 2559
เมษายน 2559
กันยายน 2559
มีนาคม 2559
สิงหาคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559

ดูข้อมูลย้อนหลัง คลิกที่นี่

กุมภาพันธ์ 2560

มกราคม 2560

ธันวาคม 2559

พฤศจิกายน 2559

ตุลาคม 2559

กันยายน 2559

Capital Market Research

Forum ครั้งที่ 2/2559

การนำเสนองาน

 

"ดัชนีความเชื่่อมั่นนักลงทุน"

และ

"ดัชนีชี้วัดทัศนคติผู้ลงทุน"

 

พร้อมเสวนาในหัวข้อ

"รู้ทันตลาด ผ่าน Sentiment ผู้ลงทุน"

 

ร่วมแลกเปลี่่ยนความคิดเห็นโดย

 

คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร

กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

 

คุณวิน อุดมรัชตวนิชย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด

 

ดร. จอน วงศ์สวรรค์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

 

ดร. ภากร ปีตธวัชชัย

รองผู้จัดการ

สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

วัวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559

เวลา 09.30 - 12.00 น.

หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ (SET Hall)

ชั้น 3 อาคาร B

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดินแดง

 

Agenda

Seminar Document

หรือ e-mail มาที่

researchdepartment@set.or.th

 

Frequently Requested Statistics
Research Grants  


การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อความที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.set.or.th/setresearch มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนวคิดแก่ผู้อ่าน โดยได้จัดทำและรวบรวมขึ้นด้วยความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ผู้เขียนสังกัดอยู่ การจัดทำเว็บไซต์นี้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง ทั้งนี้ ท่านสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ต่อเพื่อการศึกษา/วิจัย/เผยแพร่ เพื่อให้ความรู้และประโยชน์ต่อตลาดทุนไทยได้ โดยระบุแหล่งที่มาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ SET Contact Center โทร.02 009 9999
top