In the Spotlight
SET Note
Presentations
  International Exchanges Roundup  
Capital Market Research
Demutualization
Market Microstructure
Frequently Requested Statistics
Research Grants
Useful Links
Contact Us
     
Research Grants
   
 

โครงการสนับสนุนงานวิจัยด้านตลาดทุน


ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการทำวิจัยด้านตลาดทุน ผู้สนใจสามารถเสนอ Proposal เืพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณา ได้ที่

สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน
ชั้น 15 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-229-2120-23 โทรสาร : 02-654-5602
Email:


วัตถุประสงค์
  • เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดทำงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนและเสริมสร้างความเข้าใจในตลาดทุนโดยรวม
  • เพื่อนำผลการวิจัยที่ได้มาใช้ประโยชน์สำหรับการพัฒนาตลาดทุนไทยโดยรวม หรือใช้ประโยชน์เชิงนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณสมบัติ
ของผู้รับทุน
  • ผู้ขอรับทุนสนับสนุนงานประเภทงานวิจัยทั่วไปต้องเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือนักวิจัยของสถาบันต่างๆ เช่น ศูนย์วิจัย หรือหน่วยงานด้านเศรษฐกิจของรัฐ และได้รับการรับรองสถานะจากสถาบันนั้น ๆ โดยผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นผู้วิจัยหลัก (Principal Researcher) ที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการจัดทำงานวิจัยที่ยื่นขอรับทุน
  • ผู้ขอรับทุนสนับสนุนงานประเภทวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท โดยมีหนังสือรับรองจากคณะที่ศึกษาอยู่ และต้องผ่านการเสนอและเห็นชอบในโครงร่างงานวิจัย (Proposal) ในหัวข้อดังกล่าวแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากประธานคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
เอกสารประกอบ การสมัคร
  • ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ, ระดับการศึกษา, สาขา, คณะ, สถาบัน, ที่อยู่,
    เบอร์ติดต่อ, Email
  • หนังสือรับรองจากสถาบันที่สังกัด
  • โครงร่างงานวิจัย (Proposal) (PDF)
ระยะเวลา
เปิดรับสมัคร
  • ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2553

| ระเบียบการ | สมัครขอทุนวิจัย| ผลงานวิจัยที่ได้รับทุน |

 
       
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ SET Contact Center โทร.02 009 9999
top