การซื้อขาย
(A1) การรายงานข้อมูลการเปิดบัญชีซื้อขาย (Account Profile Report) [บังคับใช้ 17 เม.ย. 49]
(A2) การขออนุญาตถือครองสัญญาเกินกว่าจำนวนที่กำหนดในแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Position Exemption) [บังคับใช้ 26 เม.ย. 49]
(A3) แนวทางการลงโทษบริษัทสมาชิกที่ไม่จัดส่งรายงาน Account Profile และ รายงาน Large Open Position [บังคับใช้ 18 ม.ค. 50]
(A4) แนวทางการรายงานจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Large Position Report) [บังคับใช้ 5 พ.ย. 61] (16 ต.ค. 2561)
(A5) แนวทางการขึ้นทะเบียนผู้ประกันความเสี่ยง (Hedger)
(B1) แนวทางการขออนุญาตต่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายกับระบบการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [บังคับใช้ 6 พ.ค. 57]
(B2) ภาพรวมการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายกับระบบการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [บังคับใช้ 6 พ.ค. 57]
(B3) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ระบบซื้อขายสำรองของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า cBlue [บังคับใช้ 6 พ.ค. 57]
(C1) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการหยุดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอันเนื่องมาจากราคาซื้อขายมีการเปลี่ยนแปลงถึงระดับการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) [บังคับใช้ 5 พ.ย. 61] (18 ต.ค. 2561)
(C3) แนวทางดำเนินการกรณีมีการประกาศหยุดทำการซื้อขายเป็นการฉุกเฉินและส่งผลให้ต้องมีการปรับวันสุดท้ายของการซื้อขาย
(D1) แนวทางการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านบริษัทสมาชิกรายอื่นกรณีมีเหตุขัดข้อง(Carpool) สำหรับ SET/TFEX
(D2) แนวทางการปฏิบัติงานด้านการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trading Transaction) [บังคับใช้ 1 ก.ค. 62] (21 มี.ค. 2562)
(D2-1) แนวทางการปฏิบัติงานด้านการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ [Block Trading Transaction] [บังคับใช้ 10 มิ.ย.62] (17 พ.ค. 2562)
(E1) แนวทางการกำหนดราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน (Daily Settlement Price) (16 ต.ค. 2561)
(E3) ประกาศบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เรื่อง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5 Year Government Bond Futures[บังคับใช้ 16 มิ.ย. 57]
(E4) ประกาศ เรื่องอัตราแลกเปลี่ยน THB/USD ที่ใช้ในการคำนวณ Final Settlement Price ของ Commodity Futures [บังคับใช้ 1 ก.ย.59]
(E5) แนวทางดำเนินการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้อ้างอิงในการคำนวณราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) ของ Baht/USD Futures [บังคับใช้ 27 ธ.ค.2561] (18 ธ.ค. 2561)
(EFP) แนวทางการซื้อขายเพื่อส่งมอบสินค้าก่อนระยะเวลาส่งมอบสินค้า(Exchange of Futures for Physicals: EFP)
(F1) มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับระบบที่ต่อเชื่อมกับระบบตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [บังคับใช้ 2 ก.ค. 53]
(F10) แนวทางการกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Speculative Position Limit) ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures (20 ก.ย. 2561)
(F2) แนวทางการกำกับดูแลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Code of Conduct) [บังคับใช้ 18 ต.ค.53]
(F3) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการหยุดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กรณีเกิดเหตุขัดข้องที่มีผลกระทบต่อการซื้อขาย (Trading Disruption) [บังคับใช้ 5 พ.ย. 61] (18 ต.ค. 2561)
(F4) ประกาศ เรื่อง ประเภทและเงื่อนไขของการเสนอซื้อขายและการคำนวณราคาเปิด [บังคับใช้ 6 พ.ค. 2557]
(F5) แนวทางการปฏิบัติงานด้านการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [บังคับใช้ 5 พ.ย. 61] (16 ต.ค. 2561)
(F6) แนวทางการจัดส่งรายงานต่อตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [บังคับใช้ 30 เม.ย. 58]
(F7) แนวทางการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures เมื่อมี Corporate Action [บังคับใช้ 25 พ.ค. 58]
(PL1) ประกาศเรื่อง จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด [Speculative Position Limit] ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold-D Futures [บังคับใช้ 4 ก.ย.60]
(PL1-1) ประกาศเรื่อง จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Speculative Position Limit) ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures [บังคับใช้ 2 ม.ค.2562] (19 ธ.ค. 2561)
(PL1-2) ประกาศ เรื่อง จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Speculative Position Limit) ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures [บังคับใช้ 10 มิ.ย.62] (17 พ.ค. 2562)
(SSF) ประกาศ เรื่อง รายชื่อหุ้นสามัญที่เป็นสินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures [บังคับใช้ 10 มิ.ย 62] (17 พ.ค. 2562)
(SSF-1 ) ประกาศ เรื่อง จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Speculative Position Limit) ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures [บังคับใช้ 1 ก.ค. 62] (26 มิ.ย. 2562)
(SSF-2) แนวทางดำเนินการของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures (SSF) กรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นหุ้นอ้างอิงของ SSF ภายหลังที่หลักทรัพย์จดทะเบียนถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายเป็นการชั่วคราว (21 มิ.ย. 2562)
ค่าธรรมเนียม
(-) ประกาศบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เรื่อง ค่าธรรมเนียมอื่นใดในการยุติข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ [บังคับใช้ 11 เม.ย.59]
(-) ประกาศบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เรื่อง ค่าธรรมเนียมสมาชิก (บังคับใช้ 1 ต.ค.2561) (20 ก.ย. 2561)
(-) ประกาศ เรื่องค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [บังคับใช้ 5 พ.ย. 2561] (16 ต.ค. 2561)
(-) ประกาศบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เรื่อง ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รับอนุญาต [บังคับใช้ 6 พ.ค. 57]
เจ้าหน้าที่รับอนุญาต
(-) คู่มือการปฏิบัติงานระบบ E-Trader [บังคับใช้ 12 ต.ค. 61] (11 ต.ค. 2561)
ผู้ดูแลสภาพคล่อง
(-) ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Speculative Position Limit) สำหรับผู้ดูแลสภาพคล่องในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Baht/USD Futures [บังคับใช้ 19 ต.ค. 58]
(-) แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [บังคับใช้ 2 มี.ค.61]
กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(-) ประกาศ เรื่อง สิทธิและหน้าที่ของการเป็นสมาชิกกองทุน
(-) ประกาศ เรื่อง อนุกรรมการกองทุน
(-) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับการคุ้มครองผู้ลงทุน และการจ่ายชดเชยทรัพย์สินให้แก่ผู้ลงทุน
(-) ประกาศ เรื่อง ตราสัญลักษณ์กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (DIPF) (บังคับ 2 มกราคม 2556)
อื่นๆ
(-) ประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มกรณีสมาชิกไม่ได้มีความตั้งใจจริงในการประกอบธุรกิจ [บังคับใช้ 1 ม.ค. 59]
(-) ประกาศ เรื่อง วันหยุดทำการซื้อขายประจำปี พ.ศ. 2562 (17 พ.ค. 2562)
(-) ประกาศการเปลี่ยนแปลงชื่อ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บังคับ 1 มกราคม 2556)
(-) ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [บังคับใช้ 1 ต.ค. 61] (20 ก.ย. 2561)
หมายเหตุ คำว่า "ตลาดอนุพันธ์" หรือ "บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)" ที่ใช้ในข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ ตลอดจนประกาศ แนวทางปฏิบัติหรือเอกสารใดๆ ให้หมายความถึง "ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า" หรือ "บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)" แล้วแต่กรณี