ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีมาตรการรองรับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยืนยันความพร้อม ทุกระบบทำงานได้ตามปกติ