การลงทุนในหุ้นปันผล ทางเลือกของการออมและการลงทุนในระยะยาว