สรุปข้อสนเทศ

รับหลักทรัพย์             			

รับหลักทรัพย์             			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ผู้ออก DW                			 : บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KS)
ชื่อย่อ DW                			 : TRUE11P2101A
ชื่อเต็ม DW               			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ทรู 
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนมกราคม
2564 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A
ตลาดรอง                			 : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย           			 : 24 ก.ค. 2563
จำนวนหน่วย DW (หน่วย)          			 : 90,000,000
สินทรัพย์อ้างอิง             			 : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE)
ราคา DW (บาท/หน่วย)          			 : 1.00
มูลค่า DW (บาท)             			 : 90,000,000.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หุ้นสามัญอ้างอิง)   			 : 0.35 : 1
อัตราการใช้สิทธิ (คำนวณ)         			 : 2.85714
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)          			 : 2.30
ราคาอ้างอิง               			 : ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย
ประเภท DW               			 : สิทธิในการขาย (Put warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ            			 : แบบยุโรป
วันที่ต้องรายงานการกระจาย        			 : 26 ต.ค. 2563
วันทำการซื้อขายสุดท้าย          			 : 29 ม.ค. 2564
วันครบกำหนดอายุ            			 : 03 ก.พ. 2564
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย           			 : 03 ก.พ. 2564
ผู้ดูแลสภาพคล่อง             			 : บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KS)
เงื่อนไขในการทำ Settlement       			 : Cash settlement
หมายเหตุ                			 :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF file
______________________________________________________________________