สรุปข้อสนเทศ

รับหลักทรัพย์             			

รับหลักทรัพย์             			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ผู้ออก DW                			 : บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KS)
ชื่อ DW                 			 : TKN11C1902A
ตลาดรอง                			 : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย           			 : 30 มี.ค. 2561
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เป็นหลักทรัพย			 : 26,200,000
์จดทะเบียน (หน่วย)
สินทรัพย์อ้างอิง             			 : TKN
มูลค่า DW (บาท)             			 : 26,200,000.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หุ้นสามัญอ้างอิง)   			 : 6.20 : 1
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)          			 : 22.90
ประเภท DW               			 : สิทธิในการซื้อ (Call warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ            			 : แบบยุโรป
วันทำการซื้อขายสุดท้าย          			 : 28 ก.พ. 2562
วันครบกำหนดอายุ            			 : 05 มี.ค. 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย           			 : 05 มี.ค. 2562
ผู้ดูแลสภาพคล่อง             			 : บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KS)
เงื่อนไขในการทำ Settlement       			 : Cash settlement
หมายเหตุ                			 :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ เงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF file
______________________________________________________________________