สรุปข้อสนเทศ

รับหลักทรัพย์             			

รับหลักทรัพย์             			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ผู้ออก DW                			 : บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KS)
ชื่อ DW                 			 : JAS11C1408A
ตลาดรอง                			 : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย           			 : 04 มี.ค. 2557
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เป็นหลักทรัพย			 : 120,000,000
์จดทะเบียน (หน่วย)
สินทรัพย์อ้างอิง             			 : JAS
มูลค่า DW (บาท)             			 : 120,000,000.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หุ้นสามัญอ้างอิง)   			 : 3.27 : 1
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)          			 : 7.30
ประเภท DW               			 : สิทธิในการซื้อ (Call warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ            			 : แบบยุโรป
วันทำการซื้อขายสุดท้าย          			 : 29 ส.ค. 2557
วันครบกำหนดอายุ            			 : 04 ก.ย. 2557
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย           			 : 04 ก.ย. 2557
ผู้ดูแลสภาพคล่อง             			 : บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KSMACQ)
เงื่อนไขในการทำ Settlement       			 : Cash settlement
หมายเหตุ                			 :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ เงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF file
______________________________________________________________________