สรุปข้อสนเทศ

รับหลักทรัพย์             			

รับหลักทรัพย์             			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ผู้ออก DW                			 : บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด (JPM)
ชื่อย่อ DW                			 : DTAC41P1908A
ชื่อเต็ม DW               			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท โทเทิ่ล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
ซื้อขายสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2562 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A
ตลาดรอง                			 : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย           			 : 12 มี.ค. 2562
จำนวนหน่วย DW (หน่วย)          			 : 30,000,000
สินทรัพย์อ้างอิง             			 : DTAC
ราคา DW (บาท/หน่วย)          			 : 1.00
มูลค่า DW (บาท)             			 : 30,000,000.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หุ้นสามัญอ้างอิง)   			 : 10.30 : 1
อัตราการใช้สิทธิ (คำนวณ)         			 : 0.09709
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)          			 : 46.499
ราคาอ้างอิง               			 : ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย
ประเภท DW               			 : สิทธิในการขาย (Put warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ            			 : แบบยุโรป
วันที่ต้องรายงานการกระจาย        			 : 11 มิ.ย. 2562
วันทำการซื้อขายสุดท้าย          			 : 20 ส.ค. 2562
วันครบกำหนดอายุ            			 : 23 ส.ค. 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย           			 : 23 ส.ค. 2562
ผู้ดูแลสภาพคล่อง             			 : เจ.พี. มอร์แกน ซีเคียวริตีส์ พีแอลซี (JPMSPLC)
เงื่อนไขในการทำ Settlement       			 : Cash settlement
หมายเหตุ                			 :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF file
______________________________________________________________________