สรุปข้อสนเทศ

รับหลักทรัพย์                          			

รับหลักทรัพย์                          			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ผู้ออก DW                               			 : บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KS)
ชื่อ DW                                 			 : DTAC11C1412A
ตลาดรอง                               			 : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                     			 : 23 ก.ค. 2557
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เป็นหลักทรัพย			 : 60,000,000
์จดทะเบียน (หน่วย)
สินทรัพย์อ้างอิง                          			 : DTAC
มูลค่า DW (บาท)                         			 : 60,000,000.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หุ้นสามัญอ้างอิง)     			 : 38 : 1
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                    			 : 108.00
ประเภท DW                             			 : สิทธิในการซื้อ (Call warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ                        			 : แบบยุโรป
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                    			 : 26 ธ.ค. 2557
วันครบกำหนดอายุ                        			 : 05 ม.ค. 2558
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                     			 : 05 ม.ค. 2558
ผู้ดูแลสภาพคล่อง                          			 : บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KSMACQ)
เงื่อนไขในการทำ Settlement              			 : Cash settlement
หมายเหตุ                               			 :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ เงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF file
______________________________________________________________________