สรุปข้อสนเทศ

รับหลักทรัพย์             			

รับหลักทรัพย์             			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ผู้ออก DW                			 : บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KS)
ชื่อย่อ DW                			 : COM711P2106A
ชื่อเต็ม DW               			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท 
คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน
2564 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A
ตลาดรอง                			 : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย           			 : 16 ก.พ. 2564
จำนวนหน่วย DW (หน่วย)          			 : 55,000,000
สินทรัพย์อ้างอิง             			 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7)
ราคา DW (บาท/หน่วย)          			 : 1.00
มูลค่า DW (บาท)             			 : 55,000,000.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หุ้นสามัญอ้างอิง)   			 : 7 : 1
อัตราการใช้สิทธิ (คำนวณ)         			 : 0.14286
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)          			 : 35.00
ราคาอ้างอิง               			 : ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย
ประเภท DW               			 : สิทธิในการขาย (Put warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ            			 : แบบยุโรป
วันที่ต้องรายงานการกระจาย        			 : 17 พ.ค. 2564
วันทำการซื้อขายสุดท้าย          			 : 15 มิ.ย. 2564
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP          			 : วันที่ 16 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 18 มิ.ย. 2564
วันครบกำหนดอายุ            			 : 18 มิ.ย. 2564
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย           			 : 18 มิ.ย. 2564
วันที่พ้นสภาพ              			 : 19 มิ.ย. 2564
ผู้ดูแลสภาพคล่อง             			 : บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KS)
เงื่อนไขในการทำ Settlement       			 : Cash settlement
หมายเหตุ                			 :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF file
______________________________________________________________________