สรุปข้อสนเทศ

รับหลักทรัพย์             			

รับหลักทรัพย์             			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ผู้ออก DW                			 : บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KS)
ชื่อ DW                 			 : ADVA11C1610A
ตลาดรอง                			 : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย           			 : 01 เม.ย. 2559
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เป็นหลักทรัพย			 : 50,000,000
์จดทะเบียน (หน่วย)
สินทรัพย์อ้างอิง             			 : ADVANC
มูลค่า DW (บาท)             			 : 54,000,000.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หุ้นสามัญอ้างอิง)   			 : 37.50 : 1
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)          			 : 154.00
ประเภท DW               			 : สิทธิในการซื้อ (Call warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ            			 : แบบยุโรป
วันทำการซื้อขายสุดท้าย          			 : 31 ต.ค. 2559
วันครบกำหนดอายุ            			 : 04 พ.ย. 2559
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย           			 : 04 พ.ย. 2559
ผู้ดูแลสภาพคล่อง             			 : บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KS)
เงื่อนไขในการทำ Settlement       			 : Cash settlement
หมายเหตุ                			 :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ เงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF file
______________________________________________________________________