รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ธ.ค. 2564 08:14:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2564
หลักทรัพย์
CITY
แหล่งข่าว
CITY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2022
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ต.ค. 2564
หมายเหตุ                      :
15 ธันวาคม 2564
เรื่อง  ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1ปี 2564/2565
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอชี้แจงเกี่ยวกับรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท") สำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ในไตรมาส 1 ปี 2564/2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 30.16 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2563/2564 
ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 47.76 ล้านบาท เป็นจำนวน 17.60 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 36.85
แต่หากเปรียบเทียบกับรายได้ในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
กลุ่มบริษัทมีรายได้ลดลงมากถึง 73.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 70.78 จาก 103.21 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี
2562/2563
โดยการลดลงของรายได้เป็นผลมาจากความต้องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลงอย่างมากจากผลกระทบ
ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัท
ได้มีการชะลอการสั่งซื้อ เลื่อนระยะเวลาการรับมอบสินค้า ตลอดจนมีการหยุดดำเนินการผลิตชั่วคราว
ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ราคาค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นอย่างมาก
และการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตรถยนต์
ก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์มีการชะลอการผลิต ลดกำลังการผลิต
และลดปริมาณการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท
นอกจากนี้แล้วการที่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมีลักษณะเป็นสินค้าทุนและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
ในช่วงที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
โอกาสที่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทจะมีการลงทุนเพิ่มหรือขยายกำลังการผลิตจึงเป็นไปได้ยากมาก
จึงส่งผลให้ความต้องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทลดลงเป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน
จากการปรับตัวลดลงเป็นอย่างมากของรายได้ในไตรมาส 1 
ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายบางรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ จึงทำให้ในไตรมาส 1 ปี
2564/2565 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานเท่ากับ 2.34 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกันกับผลขาดทุนจำนวน
2.36 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2563/2564 โดยขาดทุนลดลงเล็กน้อยเท่ากับ 0.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.85
ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้พยายามปรับตัวโดยการลดต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายหลายรายการลง
แต่ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจยังคงมีมาอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ความต้องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทยังไม่เพิ่มขึ้น
ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมกับรายจ่ายคงที่ได้ และจากสถานการณ์ในปัจจุบัน
กลุ่มบริษัทเห็นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคตจะยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว
ดังนั้นความต้องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทก็มีแนวโน้มที่จะทรงตัวหรือลดลงด้วยเช่นกันตามภาวะเศรษฐกิจ
ซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในอนาคต
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอแสดงความนับถือ(นางบุญทิพย์ ช้างนิล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้