รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ธ.ค. 2564 20:47:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ MVP-W1 ครั้งที่ 2
หลักทรัพย์
MVP
แหล่งข่าว
MVP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 07 ธ.ค. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : MVP-W1
วันใช้สิทธิ                      : 30 ธ.ค. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 22 ธ.ค. 2564 ถึงวันที่ 29 ธ.ค. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 1.20
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ                     : 
https://www.mvisioncorp.com/th/?page_id=11251#1631457108452-2557575e-a067
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
11/1 ซอยรามคำแหง 121 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 02-735-1201-2 โทรสาร 02-735-2719
ผู้ประสานงาน :
นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-124-
6344
/ นางสาวอังคณา ทองสมัคร หมายเลขโทรศัพท์ 082-971-9846
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายโอภาส เฉิดพันธุ์
ตำแหน่ง                       : ประธานกรรมการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้