รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ธ.ค. 2564 19:54:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W4 ครั้งที่ 6 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
JMART
แหล่งข่าว
JMART
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ครั้งที่ 6 
ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (JMART-W4)
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 01 ธ.ค. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : JMART-W4
วันใช้สิทธิ                      : 30 ธ.ค. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 15 ธ.ค. 2564 ถึงวันที่ 29 ธ.ค. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) (แก้ไข)       : 13.36217
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น) (แก้ไข)          : 1 : 1.12258
วิธีการใช้สิทธิ                     : 
https://www.jaymart.co.th/th/investor-relations/stock-and-dividend/warrant-information
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 187,189 อาคารเจมาร์ท ชั้น 7 ถนนรามคำแหง แขวง
ราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์: 02-3088197, 02-308-8152, 02-3088068
โทรสาร: 02-308-8068
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางสาวลัดดา วรุณธารากุล
ตำแหน่ง                       : เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้