รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ธ.ค. 2564 19:54:00
หัวข้อข่าว
การปรับสิทธิของ JMART-W3
หลักทรัพย์
JMART
แหล่งข่าว
JMART
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปรับสิทธิ/การไม่ปรับสิทธิ              

เรื่อง                        : การปรับสิทธิ
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : JMART-W3
ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เจ 
มาร์ท
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
การปรับสิทธิ                    
ลักษณะการปรับสิทธิ                  : ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ
   ราคาการใช้สิทธิเดิม (บาท/หุ้น)           : 10.94924
   ราคาการใช้สิทธิใหม่ (บาท/หุ้น)           : 9.79893
   อัตราการใช้สิทธิเดิม (หน่วย: หุ้น)          : 1 : 1.00464
   อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หน่วย: หุ้น)          : 1 : 1.12258
เหตุผลที่ปรับสิทธิ                   : 
บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเพื่อรักษา
ผล ประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไป
กว่าเดิมโดยเหตุการณ์ที่ต้องปรับสิทธิเนื่องจาก
มีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) ที่มีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้น
ของหุ้นสามัญของบริษัท โดยคำนวณจากวันแรกที่มีการเสนอขาย
หลักทรัพย์ให้กับบุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ
ข้อ 6.2 และ 6.3
วันที่มีผลการปรับสิทธิ                 : 07 ธ.ค. 2564
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางสาวลัดดา วรุณธารากุล
ตำแหน่ง                       : เลขานุการบริษัท

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้