รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ธ.ค. 2564 08:05:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SIRI เริ่มซื้อขายวันที่ 7 ธันวาคม 2564
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI)
ทุนเดิม (บาท)                    : 15,922,728,122.40
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 14,881,054,320
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,000,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 15,924,868,122.40
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 14,883,054,320
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.07
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SIRI-ESOP8) จำนวน 
2,000,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.10
วันใช้สิทธิ                      : 30 พ.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 07 ธ.ค. 2564
______________________________________________________________________