รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ธ.ค. 2564 20:55:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 การจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญและเงินสดและการเพิ่มทุน (แก้ไข ครั้งที่ 4)
หลักทรัพย์
TNDT
แหล่งข่าว
TNDT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 12 พ.ย. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 23 ธ.ค. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 29 พ.ย. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 26 พ.ย. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
สถานที่ประชุม                     : จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 
โดยเปิดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สถานที่จัดประชุม "ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร บริษัท ไทย เอ็น
 ดี ที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 20 ซ.รามคำแหง 60 แยก 6 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 12 พ.ย. 2564
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 29 พ.ย. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 26 พ.ย. 2564
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล)         : 1 : 2
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น)          : 1.00
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก            :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.10
จ่ายจากกำไรสุทธิ                   : 0.392951058603
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น) (แก้ไข)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน       : 0.707048941397
(BOI)(บาท/หุ้น) (แก้ไข)
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น)           : 1.10
การชดเชยกรณีเศษหุ้น                  : ไม่มีเศษหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                    : 04 ม.ค. 2565
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม

______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 12 พ.ย. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 483,520,774
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 483,520,774
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 483,520,774
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้