รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ธ.ค. 2564 18:51:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
NCL
แหล่งข่าว
NCL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 01 ธ.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 25 ม.ค. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 16 ธ.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 15 ธ.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             :
 - การเพิ่มทุน
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                 : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท
 เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
ทั้งนี้ ภายหลังการโอนกิจการ BOB จะดำเนินการเลิกบริษัทและชำระบัญชีเพื่อคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BOB 
โดยจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BOB ซึ่งประกอบด้วยนางสาวมณทิรา เจริญวัลย์
นางสาวยลสิริ สยามวาลา และนายภูริภัทร์ ปิตกานันท์ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ [วันโอนกิจการ]
("ธุรกรรมการรับโอนกิจการ")
______________________________________________________________________

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

บริษัทจะชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ BOB จำนวน 250,189,432.20 บาท 
ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในจำนวนไม่เกิน 72,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ในรูปแบบการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
เพื่อชำระค่าตอบแทนดังกล่าวทั้งนี้ ในกรณีที่ราคาเสนอขายมีมูลค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น
จำนวนหุ้นที่บริษัทจะต้องออกเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของ BOB จะลดลง โดยคำนวณจากมูลค่ารายการ
250,189,432.20 บาทหารด้วยราคาเสนอขายดังกล่าว อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.45
บาทต่อหุ้น
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 01 ธ.ค. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 72,518,676
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 72,518,676
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.25
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : 
การลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการโอนกิจการทั้งหมด (Entire
Business Transfer) ของบริษัท บีโอบี โฮลดิ้ง จำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 72,518,676
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 13.46
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 3.45
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 72,518,676
(หุ้น)
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
ราคาเสนอขายต่อหุ้นจะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทเฉลี่ยย้อนหลัง 7 
วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดราคาเสนอขาย
(ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ)
อย่างไรก็ดีราคาเสนอขายดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น
คิดเป็นมูลค่าค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยมีมูลค่ารวมไม่เกินจำนวน 250,189,432.20 บาท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้