รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ธ.ค. 2564 17:35:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท(Right Offering)
หลักทรัพย์
GRAND
แหล่งข่าว
GRAND
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 20 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 23 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 22 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม                     : ห้องบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ 
สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.พ. 2564
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563

______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.พ. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,384,070,035
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,384,070,035
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 602,654,994
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 6 : 1
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.56
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (เพิ่มเติม)          : วันที่ 17 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 21 ม.ค. 2565
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 29 ธ.ค. 2564
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date) 
(เพิ่มเติม)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 28 ธ.ค. 2564
(เพิ่มเติม)
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 781,415,041
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 15.63
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 781,415,041
(หุ้น)
หมายเหตุ                      :
หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแล้ว มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท กำหนด Record Date 
สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม(RO) และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นเรับทราบต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้