รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ธ.ค. 2564 08:47:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
หลักทรัพย์
NCL
แหล่งข่าว
NCL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 01 ธ.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 25 ม.ค. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 16 ธ.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 15 ธ.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - วาระที่ 2   พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ Digital Marketing Services 
โดยกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
วาระที่ 3 
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข
้าลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ Digital Marketing Services
ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 8,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 
124,788,062.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 116,538,062 บาท
โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 33,000,000 หุ้น
 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. 
เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
สถานที่ประชุม                     : บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด 
(มหาชน)
______________________________________________________________________


การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 01 ธ.ค. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 72,518,676
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 72,518,676
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.25
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : 
การลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการโอนกิจการทั้งหมด (Entire
Business Transfer) ของบริษัท บีโอบี โฮลดิ้ง จำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 72,518,676
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 13.46
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 3.45
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 26 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 26 เม.ย. 2565
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 72,518,676
(หุ้น)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้