รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ธ.ค. 2564 08:36:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ BEYOND เริ่มซื้อขายวันที่ 3 ธันวาคม 2564
หลักทรัพย์
BEYOND
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (BEYOND)
ทุนเดิม (บาท)                    : 2,888,685,670.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 288,868,567
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4
ทุนใหม่ (บาท)                    : 2,888,685,710.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 288,868,571
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 10.00
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (BEYOND-W2) จำนวน 4 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 10.00
วันใช้สิทธิ                      : 15 พ.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 03 ธ.ค. 2564
______________________________________________________________________