รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ธ.ค. 2564 08:04:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ ANAN เริ่มซื้อขายวันที่ 3 ธันวาคม 2564
หลักทรัพย์
ANAN
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ANAN)
ทุนเดิม (บาท)                    : 333,300,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,333,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 833,249,997
ทุนใหม่ (บาท)                    : 416,624,999.70
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,166,249,997
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 4 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 1.55
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 22 พ.ย. 2564 ถึงวันที่ 26 พ.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 03 ธ.ค. 2564
______________________________________________________________________