รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ธ.ค. 2564 18:03:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติการกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)(แก้ไขหัวข้อข่าวและ PDF)
หลักทรัพย์
PAE
แหล่งข่าว
PAE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ต.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 30 พ.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 08 พ.ย. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 05 พ.ย. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม                     : บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 
ซอยอ่อนนุช 64 (สุขสมาน) ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานครและเพิ่มช่องทางในการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบอิเล็คโทรนิคในรูปแบบ E-EGM
เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท เมื่อวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2564 แล้ว
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ต.ค. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 22,167,118,128
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 22,167,118,128
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 22,167,118,128
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 1 : 8
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.015
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 16 ธ.ค. 2564 ถึงวันที่ 22 ธ.ค. 2564
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 08 พ.ย. 2564
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 05 พ.ย. 2564
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้