รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ธ.ค. 2564 08:27:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ CHO เริ่มซื้อขายวันที่ 2 ธันวาคม 2564
หลักทรัพย์
mai
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (CHO)
ทุนเดิม (บาท)                    : 433,930,404.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,735,721,616
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 12,484,394
ทุนใหม่ (บาท)                    : 437,051,502.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,748,206,010
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.25000
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 1 
แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 12/2564 และ 13/2564 รวม 10,000 หน่วย (มูลค่ารวม 10,000,000 บาท)
เป็นหุ้นสามัญจำนวน 12,484,394 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 1,248.4394
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.801
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 25 พ.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 02 ธ.ค. 2564
______________________________________________________________________