รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ธ.ค. 2564 08:11:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
CITY
แหล่งข่าว
CITY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 30 พ.ย. 2564
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
1 ธันวาคม 2564

เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:00 น. ได้มีมติดังนี้

(1)  เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 220,165,886 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

(2)  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2563/2564 
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้ว
เนื่องจากเป็นวาระให้ที่ประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติที่ประชุม

(3)  เห็นควรอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 220,165,886 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

(4)  เห็นควรอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร 
และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 220,165,886 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

(5)  เห็นควรให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน 
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1.  นางสาวฉัตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์  กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 220,165,886 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย
2.  นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 220,165,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

(6)  เห็นควรให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564/2565 เป็นดังนี้
1.  ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริษัท  ครั้งละ 18,500 บาท
2.  ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ  ครั้งละ 18,500 บาท
3.  ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการตรวจสอบ    ครั้งละ 14,500 บาท
ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม 
เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว
ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 220,165,886 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

(7)  เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 คือ
1.  นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ
2.  นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
3.  นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142
แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,193,000 บาท 
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาท)
ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 220,165,886 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

(8)  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ(นางบุญทิพย์ ช้างนิล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้