รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 พ.ย. 2564 17:07:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
หลักทรัพย์
TR
แหล่งข่าว
TR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี      


ลาออก                       
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)
คำนำหน้าชื่อ                     : นาย
ชื่อ                         : ปราโมท
นามสกุล                       : คานเดลวาล
วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง               : 26 ต.ค. 2564
______________________________________________________________________
ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี             : รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)
คำนำหน้าชื่อ                     : นาย
ชื่อ                         : ปราโมท
นามสกุล                       : คานเดลวาล
วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง               : 26 ต.ค. 2564
______________________________________________________________________
แต่งตั้ง                      
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)
คำนำหน้าชื่อ                     : นาย
ชื่อ                         : ซานโตส พาทิ
นามสกุล                       : ตริปาธี
วันที่แต่งตั้ง                     : 30 พ.ย. 2564
______________________________________________________________________
ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี             : ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบัญชี)
คำนำหน้าชื่อ                     : นาย
ชื่อ                         : มาเฮนดรา
นามสกุล                       : กาเนอริวาล
วันที่แต่งตั้ง                     : 30 พ.ย. 2564
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายประสาน กุมาร สิปานิ
ตำแหน่ง                       : กรรมการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้