รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 พ.ย. 2564 13:28:00
หัวข้อข่าว
การได้มาซึ่งตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท การโอนทุนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม การเพิ่มทุน และการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 2/2564 (แก้ไขหัวข้อข่าว)
หลักทรัพย์
TBSP
แหล่งข่าว
TBSP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 พ.ย. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 07 ม.ค. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 14 ธ.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 13 ธ.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - - การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
-โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัท สบาย เทคโนโลยี 
จำกัด (มหาชน) เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) จำนวน 4,644 เครื่อง ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี (Book 
Value) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 จำนวนประมาณ
ไม่เกิน 321,750,000 บาท อะไหล่ของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) 
ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี (Book Value) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท
ระบบโปรแกรมสำเร็จรูป และการบำรุงรักษา จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน
340,000,000 บาท
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 พ.ย. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 40,844,072
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 40,844,072
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 40,844,072
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 5 : 1
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 10.00
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 26 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 01 ก.พ. 2565
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 17 ม.ค. 2565
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 14 ม.ค. 2565
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้