รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 พ.ย. 2564 08:30:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ NCL เริ่มซื้อขายวันที่ 1 ธันวาคม 2564
หลักทรัพย์
NCL
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด 
(มหาชน) (NCL)
ทุนเดิม (บาท)                    : 113,538,062.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 454,152,248
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 12,000,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 116,538,062.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 466,152,248
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.25
จัดสรรรให้                     : นายวิชัย ด่านรัตนะ 6,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 3.35
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 25 พ.ย. 2564
จัดสรรรให้                     : นางนธีรา บริรักษ์คูเจริญ 6,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 3.35
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 25 พ.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 01 ธ.ค. 2564
______________________________________________________________________