รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 พ.ย. 2564 08:15:00
หัวข้อข่าว
รายงานการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยลงทุน สำหรับการรายงานข้อมูลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ศาลาแอทสาทร (SSPF) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญของผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2564
หลักทรัพย์
SSPF
แหล่งข่าว
SSPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ อ. 11-05/64
  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง  รายงานการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยลงทุน 
สำหรับการรายงานข้อมูลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ศาลาแอทสาทร (SSPF)
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญของผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2564
  
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ศาลาแอทสาทร (SSPF) ("กองทุนรวม")
ได้นำส่งและเผยแพร่ข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจำปี 2564
พร้อมทั้งแนบแบบฟอร์มสำหรับข้อซักถามและ/หรือแสดงความเห็นของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตั้งแต่วันที่
14 ตุลาคม 2564 เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบข้อมูลของกองทุนรวม
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและ/หรือแสดงความเห็นในเรื่องดังกล่าว
โดยการจัดส่งแบบฟอร์มสำหรับข้อซักถามและ/หรือแสดงความเห็นของผู้ถือหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ
ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 นั้น

บริษัทจัดการขอแจ้งให้ทราบว่า 
ไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรายใดส่งแบบฟอร์มสำหรับข้อซักถามและ/หรือแสดงความเห็นของผู้ถือหน่วยลง
ทุนของกองทุนรวม มายังบริษัทจัดการ ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว


  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
  

              ขอแสดงความนับถือ

    
                            (นางสุภาพร ลีนะบรรจง)
                     กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้