รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 พ.ย. 2564 09:36:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
หลักทรัพย์
TPP
แหล่งข่าว
TPP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
รายละเอียด                     :
ที่ TPPMD-2021-076
              วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง ชี้แจงรายการ Big Lot
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง หนังสือฝ่ายกำกับการซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ลว. 22 พ.ย.64
  ตามที่ท่านได้มีหนังสือตามอ้างถึงข้างต้น ขอให้บริษัทชี้แจงรายการ Big Lot หุ้นของ บริษัท 
ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) ("TPP") ในวันนี้ (22 พ.ย.64) จำนวน 4,680,000 หุ้น คิดเป็น
12.48% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วนั้น
  บริษัทขอเรียนชี้แจงว่า 
บริษัทไม่ได้รับรายงานจากผู้ถือหุ้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด
และบริษัทก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานของบริษัทแต่อย่างใด
หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไป
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
              ขอแสดงความนับถือ

                  (นายพงศธัช อัศวินวิจิตร)
               กรรมการผู้จัดการ


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายพงศธัช อัศวินวิจิตร )
                  กรรมการผู้จัดการ
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้