รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 พ.ย. 2564 06:30:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BIZ-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
หลักทรัพย์
BIZ
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (BIZ)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : BIZ-W1
ตลาดรอง                      : mai
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 24 พ.ย. 2564
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 39,999,633
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ :          : 1 : 1
หุ้นสามัญใหม่)
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)               : 7.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (3 พฤศจิกายน 
2564)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)           : 0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก                  : 02 พ.ค. 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 02 พ.ย. 2565
หมายเหตุ                      :
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ได้จากสรุปข้อสนเทศของ BIZ-W1
ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิ
และหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ BIZ-W1
ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก
http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do
______________________________________________________________________