รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 พ.ย. 2564 14:20:00
หัวข้อข่าว
SET News :ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมเป็นผู้สนับสนุนมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกับประชาคมโลก
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                    ฉบับที่ 91/2564
                            17 พฤศจิกายน 2564

ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ประกาศเจตนารมณ์ร่วมเป็นผู้สนับสนุนมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกับประชาคมโลก
 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที
่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD Supporter) ที่ครอบคลุมข้อมูลด้านการกำกับดูแล กลยุทธ์
การบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตามแนวปฏิบัติ Task Force on Climate-related Financial
Disclosures (TCFD) สอดคล้องกับการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
สนับสนุนทุกภาคส่วนในตลาดทุนไทยเร่งแก้วิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่
อง มุ่งเน้น บจ. บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมผู้ลงทุนและสถาบันการเงินการลงทุนพิจารณาผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจเพื่อประกอบการใ
ห้สินเชื่อและตัดสินใจลงทุนอย่างยั่งยืน ตอกย้ำบทบาทเชิงรุกของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ที่ยกระดับความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ
และมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นวาระเร่งด่วนระดับชาติและระดับโลก
สอดรับการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 หรือ UN Climate
Change Conference of the Parties (COP26)

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมตลาดทุนไทยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัท  ภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG)
เพื่อการเติบโตอย่างสมดุล และล่าสุดได้เข้าร่วมเป็น TCFD Supporter ร่วมกับองค์กรสากลกว่า 2,500
แห่งทั่วโลก
เพื่อประกาศจุดยืนและเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นวาระเร่งด่วนในระดับชาติแล
ะระดับโลก ตอกย้ำบทบาทเชิงรุกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการส่งเสริม บจ. ผู้ลงทุน
ผู้ให้บริการทางการเงินการลงทุน ตลอดจนหน่วยงานกำกับดูแล และพันธมิตรทุกภาคส่วน
พัฒนาธุรกิจและการลงทุนอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกภาคส่วน "To Make
the Capital Market 'Work' for Everyone"

"ภาคตลาดทุนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ 
(Low-carbon Economy) ซึ่งเป็นทิศทางที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยประเทศไทยได้ประกาศคำมั่นต่อที่ประชุม
COP26 ว่าจะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050
และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เท่ากับศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065 ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ
พร้อมนำภาคตลาดทุนให้มีส่วนร่วมสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว โดยเดินหน้าให้ความรู้แก่ บจ.
เกี่ยวกับผลกระทบของความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
และการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรไฟฟ้า พลังงาน น้ำ ขยะ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อสาธารณะอย่างถูกต้องและโปร่งใส
พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ลงทุนและสถาบันการเงินการลงทุนไทยพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับผลการ
ดำเนินงานทางการเงินของธุรกิจในการให้สินเชื่อและให้บริการทางการเงินการลงทุนอีกด้วย

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ยังร่วมกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผ
ลกระทบต่อธุรกิจ โดยจัด TCFD & SDGs Workshop Series สำหรับ บจ. และสถาบันการเงินการลงทุน
ให้เข้าใจวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และยกระดับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศตามแนวทางสากล TCFD ซึ่งครอบคลุมการกำกับดูแล
กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัดและเป้าหมาย พร้อมจัดทำคู่มือ TCFD Good Practice Handbook
ฉบับแปลที่รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีในการเปิดเผยข้อมูลด้านก๊าซเรือนกระจกจากกลุ่มประเทศ G20" นายกฤษฎากล่าว

ทั้งนี้ ในวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดจัดกิจกรรม Webinar หัวข้อ TCFD & SDGs 
Workshop: TCFD in Finance
เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศตามแนวทางของ
TCFD และแลกเปลี่ยนมุมมองของสถาบันการเงินการลงทุนในการนำข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาลงทุน ให้สินเชื่อ
และให้บริการทางการเงินแก่ธุรกิจ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหลักสูตรความรู้ e-Learning
กิจกรรมสัมมนา และบทความต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG ได้ที่เว็บไซต์
www.setsustainability.com

เกี่ยวกับ TCFD

คณะกรรมการดูแลเสถียรภาพทางการเงิน (Financial Stability Board: FSB) 
ได้ก่อตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนากรอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force
on Climate-related Financial Disclosures: TCFD) ขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2015 โดยมีนายไมเคิล
บลูมเบิร์ก เป็นประธาน ต่อมา TCFD ได้พัฒนาและเผยแพร่รายงานข้อเสนอแนะของ TCFD (TCFD Recommendations)
เพื่อให้ภาคธุรกิจใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศโดยสมัครใจสำห
รับสถาบันการเงิน ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TCFD
ได้ที่เว็บไซต์ www.fsb-tcfd.org

                   "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________